Teni – Uyo Meyo

Teni – Uyo Meyo

Teni released the song “Uyo Meyo”on 23rd of December. It is like an acoustic work of art telling the singer’s story.Teni – Uyo Meyo

Teni